کیت تشخیص گروه خون(آنتی کور)
قیمت: 105000 تومان

antikor

کیت تشخیص گروه خونی (آنتی کور)


جهت آزمایش و پی بردن به گروه خون به سادگی و بدون نیاز به آزمایشگاه

جهت استفاده در مدارس و مراکز آموزشینظرات کاربران

نظر بدهید