توضیحات فروش

محصولات پزشکی بیمارستانی فقط به بیمارستان ها و پزشکان فروخته میشود