توضیحات فروش

محصولات پزشکی بیمارستانی فقط به بیمارستان ها و پزشکان فروخته میشود

تمامی مواد شیمیایی و وسایل آموزشی و کمک آموزشی موجود است

درخواست خود را با شمره تلفن های 

09139085870

09357341311

مطرح فرمایید.