0.0 امتیاز / 0 رأی
آزمایش اینرثی
قیمت: 90000 تومان

آزمایش اینرثی

لختی,ماندیااینرثی(به فرانسوی:inertie)(به انگلیسی:inertia):خاصیتی ازیک جسم است که دربرابرتغییرسرعت یاجهت حرکت جسم مقاومت می کند.

هرچه جرم یک جسم بیشترباشدلختی اش بیشترمی شود.

به قانون اول نیوتون قانون لختی نیزگفته می شود.

تمایل اجسام به حفظ حالت قبلی رالختی می گویند.

درآثارارسطوبه آن به صورت حرکت طبیعی به نوعی پرداخته شده.

قانون اول نیوتون می گوید:هرگاه شی باسرعت ثابت درحال حرکت باشدمادامی که نیروی خارجی به آن واردنشودبه حرکت خودادامه خواهدداد.

توجه کنیدکه حرکت دایره ای یکنواخت شتاب داراست وبردارشتاب دائم تغییرمی کند.

«دربرابراینرثی,یانیروی ذاتی ماده,قدرت مقاومتی است که باآن هرجرمی,به همان اندازه که آن توان درآن نهفته است,برای حفظ وضعیت کنونی خودتلاش دارد,چه این حالت,وضعیت سکون,یاحالت حرکت یکنواخت روبه جلودریک خط مستقیم باشد.»

البته می دانیم لختی بااین تعریف به هیچ وجه درکوانتوم مکانیک وحتی نسبیت عام قابل تعریف نیست وتنهابانظریه پیمانه ای می توان بازتعریفی برای آن صورت داد.

این وسیله می توانددقیقااین آزمایش وقانون آن رابه صورت علمی نشان دهد.  
نظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه