0.0 امتیاز / 0 رأی
الکتروسکوپ عقربه ای
قیمت: 202800 تومان

الکتروسکوپ عقربه ای


الکتروسکوپ وسیله ای است دارای دو ورقه ی طلا یا آلومینیوم که روی یک تیغه فلزی قرار داردو تیغه فلزی به یک کلاهک رسانا متصل شده است که  تیغه ی فلزی و ورق ها در یک قاب عایق دارد.

k1-f3-117

از الکتروسکوپ در موارد زیر استفاده می گردد:

۱٫ تشخیص وجود یا عدم وجود بار الکتریکی

۲٫ تعیین نوع بار الکتریکی

۳٫ تعیین مقدار بار الکتریکی

۴٫ تعیین رسانایا نارسانا بودن اجسام

 

تشخیص وجود بار در اجسام به وسیله الکتروسکوپ :

جسم را به آرامی به کلاهک الکتروسکوپ بدون باری نزدیک می کنیم و نزدیک کلاهک نگاه می داریم. اگر جسم دارای بار الکتریکی باشد،با نزدیک کردن آن الکترون های آزاد الکتروسکوپ تحت تاثیر نیروهای رانش و ربایش آن جابه جا شده و ورقه ها بارهای همنام پیدا می کنند و از هم جدا می شوند. در صورتی که جسم بدون بار الکتریکی باشد در ورقه ها هیچ تغییری مشاهده نمی شود.

el1

 

تعیین نوع بارالکتریکی جسم به وسیله الکتروسکوپ :

در این مورد الکتروسکوپ دارای بارالکتریکی می باشدو نوع بار آن برای ما معلوم است و بار جسم نامشخص. در صورتی که زاویه دو ورقه ها کم می شود بار جسم (میله) با بار کلاهک الکتروسکوپ غیر همنام است. است و اگر زاویه دو ورقه زیاد می شود، بار جسم (میله) با بار الکتریکی کلاهک الکتروسکوپ همنام است.

el2

 

تعیین مقدار بارالکتریکی به وسیله الکتروسکوپ :

در مواقعی از الکتروسکوپ برای این کاربرد استفاده می گردد که ما دوجسم دارای بار داشته باشیم و بخواهیم تعیین کنیم مقدار بار کدام یک بیشتر است.برای این منظور هر یک از اجسام را جداگانه به کلاهک الکتروسکوپ بدون باری نزدیک می کنیم و میزان انحراف ورقه ها را اندازه می گیریم. در جسمی که میزان انحراف بیشتر باشد ، مقدار بار الکتریکی نیز بیشتر است.

el3

 

تعیین رسانا یا نارسانا بودن جسم به وسیله الکتروسکوپ :

برای آنکه تعیین کنیم جسم رساناست یا نارسانا، باید آن را به کلاهک الکتروسکوپ باردار تماس دهیم، اگر جسم رسانا باشد، قسمتی از بارهای الکتریکی الکتروسکوپ به جسم منتقل شده و فاصله، دو ورقه از هم کم می شود و اگر جسم نارسانا باشد، بارالکتریکی به جسم منتقل نشده و فاصله ی ورقه ها از هم تغییری نمی کند.

 el4نظرات کاربران

نظر بدهید