آیینه های محدب ومقعرروی پایه ایرانی
تماس بگیرید

آیینه های محدب ومقعرروی پایه ایرانی

آینه های محدب ومقعرروی پایه

یکی از قطعات مورد استفاده در آزمایشگاه اپتیک هندسی، آینه های محدب و مقعر هستند.

در آزمایش بررسی قوانین آینه های محدب و مقعر از این قطعه استفاده می شود.

جهت آشنایی با انواع آیینه
جهت انجام آزمایشات مربوط به نور و انعکاسنظرات کاربران

نظر بدهید

محصولات مشابه