آیینه های محدب ومقعرروی پایه ایرانی
قیمت: 61100 تومان

آیینه های محدب ومقعرروی پایه ایرانی

آینه های محدب ومقعرروی پایه

یکی از قطعات مورد استفاده در آزمایشگاه اپتیک هندسی، آینه های محدب و مقعر هستند.

در آزمایش بررسی قوانین آینه های محدب و مقعر از این قطعه استفاده می شود.

جهت آشنایی با انواع آیینه
جهت انجام آزمایشات مربوط به نور و انعکاسنظرات کاربران

نظر بدهید