مجموعه آموزش ریاضی(دانش آموز)
قیمت: 101400 تومان

مجموعه آموزش ریاضی(دانش آموز)

تجهیزات کمک آموزشی ریاضی در یک مجموعه شامل وسایل:  

  1.میله های شمارش(چوب خط)

2.احجام هندسی

3.کوئیزنر

4.تانگرام

5.ساعت آموزشی6

.صفحه میخی(کش فرم)

7.چینه(مکعب های آموزشی)

8.مهره های شمارش

9.شابلون

10.شابلون

11.گسترده احجام

12.آموزش کسر

13.پوسترهای چهار عمل اصلی
نظرات کاربران

نظر بدهید