مجموعه مقسوم علیه های یک عدد
قیمت: 52000 تومان

مجموعه مقسوم علیه های یک عدد

این مجموعه شامل شش ضلعی اعدادو میله های تقسیم می باشد. روی میله های تقسیم ، شمارنده های اول مثل ۲ ، ۳ ، ... چاپ شده و روی شش ضلعی ها مقسوم علیه ها و خارج قسمت های حاصل از تقسیمات چاپ شده است.

رنگنظرات کاربران

نظر بدهید