0.0 امتیاز / 0 رأی
ایستگاه هواشناسی
قیمت: 87100 تومان

ایستگاه هواشناسی

این مجموعه می توان بادنما، بادسنج، باران‌سنج و ساعت آفتابی تهیه کرد.
علاوه بر این ، با استفاده از قطب نمای آن، جهات اصلی زمین را می توان تعیین نمود.
این مجموعه دارای تاییدیه از دفترانتشارات وتکنولوژی آموزشی است.
ساخته شده ازموادبهداشتی،غیرسمی،غیرآسیب رسان است وطراحی آن به گونه ای است که باعملکردصحیح خود قادراست مفهوم علمی مدنظررابصورت کامل منتقل نماید.
این مجموعه شامل :
پایه اصلی ایستگاه که از دو قسمت تشکیل شده است
کره های شفاف( در داخل یکی از کره ها قطب نما قرار دارد.
رابط های شفاف
دسته ایستگاه هواشناسی
بادنما شامل پیکان بادنما و پایه آن و علایم نشان دهنده جهات اصلی زمین
بادسنج شامل: بادگیره های باد سنج و بازوهای آن و بخش های مرکزی و اتصال دهنده بازوها
ساعت آفتابی شامل : صفحه ساعت آفتابی( دونیمدایره در دو اندازه متفاوت)
– دکمه های روی صفحه ساعت-
شاخص قائم الزاویه برای نشان دادن سایه-
برچسب های شماره دار
باران سنج شامل: ظرف جمع آوری باران مدرج شده
دوره تحصیلی : علوم دوره ابتدایینظرات کاربران

نظر بدهید